Top


فلش کارت 1000 واژه آریان پور سطح متوسط

شامل 1000 واژه ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات روزمره در سطح متوسط

برگرفته از فرهنگ واژگان پیشرو آریان پور

به همراه تلفظ و نقش واژگان در جمله

مثال ها شامل 1000 جمله انگلیسی

به همراه ترجمه فارسی

 

شامل 1000 واژه ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات روزمره در سطح متوسط

برگرفته از فرهنگ واژگان پیشرو آریان پور

به همراه تلفظ و نقش واژگان در جمله

مثال ها شامل 1000 جمله انگلیسی

به همراه ترجمه فارسی

 
1 2 3 4 5