Top

کتاب 4000 واژه کلیدی و پرکاربرد زبان انگلیسی

 • شامل 4000 واژه کلیدی و پرکاربرد زبان انگلیسی برگرفته از فرهنگ واژگان پیشرو آریان پور، قابل شنیدن با قلم هوشمند امین
 • زیر نظر دکتر بهرام دلگشایی
 • ترجمه واژگان بر اساس فرهنگ آریان پور
 • تلفظ کلمات بر اساس فرهنگ آکسفورد
 • تعریف گویای کلمات توسط قلم هوشند امین
 • مرور واژگان آموخته شده در یک مثال کاربردی 

 

 

 • شامل 4000 واژه کلیدی و پرکاربرد زبان انگلیسی برگرفته از فرهنگ واژگان پیشرو آریان پور، قابل شنیدن با قلم هوشمند امین
 • زیر نظر دکتر بهرام دلگشایی
 • ترجمه واژگان بر اساس فرهنگ آریان پور
 • تلفظ کلمات بر اساس فرهنگ آکسفورد
 • تعریف گویای کلمات توسط قلم هوشند امین
 • مرور واژگان آموخته شده در یک مثال کاربردی 

 

 
1 2 3 4 5