فرهنگ آریان پور

 

مجموعه کتاب های فرهنگ آریان پور یا فرهنگ پیشرو آریان پور ، کتاب های فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی و یا انگلیسی به فارسی است که توسط دکتر منوچهر آریان پور کاشانی ، نویسنده و فرهنگ نگار معاصر کشورمان تالیف شده و توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسیده است. هم اکنون این فرهنگ ها در قطع وزیری (چند جلدی) ، جیبی (همراه ) ، جیبی رقعی (همسفر) و نیم جیبی (هدیه) با قیمت های مختلف در سایت جهان رایانه به فروش می رسد که از منوی سایت قابل دسترسی است.

 

نسل اول این فرهنگ ها در سال 1344 توسط انتشارات امیر کبیر به چاپ رسید. پایه این فرهنگ ها دیکشنری shorter oxford 1960 بود و با عنوان فرهنگ های انگلیسی به فارسی 5 جلدی ، 2 جلدی ، 1 جلدی ، همراه و فرهنگ فارسی به انگلیسی 2 جلدی به چاپ رسید.

 

نسل دوم این فرهنگ ها در سال 1377 تالیف و توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسید. پایه این فرهنگ ها ، دیکشنری New Webster 1997 بود که نسبت به نسل اول حدود 37 سال جدیدتر به شمار می رفت و با عنوان فرهنگ های انگلیسی به فارسی 6 جلدی ، دو جلدی ، یک جلدی ، همراه ، همسفر و هدیه و فرهنگ های فارسی به انگلیسی 4 جلدی ، دو جلدی ، یک جلدی ، همراه ، همسفر و هدیه به چاپ رسید. تلفظ این فرهنگ ها بصورت انگلیسی آمریکایی بود و شامل 95درصد ذکر مثال می شد .

 

نسل سوم این فرهنگ ها در سال 1388 تالیف و توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسید. این فرهنگ ها علاوه بر داشتن تمام ویژگی های مثبت فرهنگ های پیشین ، خصوصیات منحصر به فرد دیگری دارد و حاوی نوآوری های بی سابقه ای هستند. پایه این فرهنگ ها ، دیکشنری New Webster 2008  است که نسبت به نسل اول 48 سال جدیدتر بوده و حدود 97% لغات با ذکر مثال تشریح شده است. بر روی جلدی این کتاب ها نیز ، واژه پیشرو اضافه شده است و به نام فرهنگ پیشرو آریان پور نیز شناخته می شود و شامل عناوین زیر است :

 

فرهنگ های انگلیسی به فارسی:

فرهنگ هفت جلدی انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ دو جلدی انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ یک جلدی انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ همراه انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ همسفر انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ هدیه انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ های فارسی به انگلیسی :

فرهنگ چهار جلدی فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

فرهنگ دو جلدی فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

فرهنگ یک جلدی فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

فرهنگ همراه فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

فرهنگ همسفر فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

فرهنگ هدیه فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

فرهنگ های دو سویه:

فرهنگ یک جلدی دو سویه پیشرو آریان پور

فرهنگ همراه دوسویه پیشرو آریان پور

فرهنگ همسفر دوسویه پیشرو آریان پور