American English File

 

مجموعه کتاب های American English File (آمریکن انگلش فایل) ، کتاب های آموزش زبان انگلیسی آمریکایی است که توسط کریستینا لاثام کانیگ (Christina Latham-Koenig) و کلایو آکسندن (Clive Oxenden) تالیف شده و توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد (Oxford University Press) به چاپ رسیده است. این مجموعه در 6 سطح طبقه بندی شده و در هر سطح 3 جلد کتاب وجود دارد. این 3 جلد عبارتند از کتاب تمرین (Online Practice) ، کتاب کار (Workbook) و کتاب معلم (Teacher's Book) . کتاب معلم برای آشنایی معلمان و کتابهای دیگر برای دانشجویان است.

این کتاب ها در سال 2013 با شعار " زبان + انگیزه = فرصت " تجدید چاپ شدند . ویرایش جدید آنها شامل 10 تا 12 درس است که هر درس مهارت های جدید آموزش داده می شود. این مهارت ها عبارتند از :  واژگان ، تلفظ ، شنیدن و مکالمه ، مطالعه ، نگارش و مرور . داخل هر کتاب یک عدد سی دی آموزشی قرار دارد.

انتشارات جهان رایانه این کتاب ها را با کیفیت مناسب چاپ کرده و برای خرید آنها می توانید روی عناوین زیر کلیک کنید:

کتاب American English File Starter

کتاب American English File 1

کتاب American English File 2

کتاب American English File 3

کتاب American English File 4

کتاب American English File 5