Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

محبت

  • این قدرتی که در دل است و خدا به بعضی ها اعطا می کند چه مهم و پر ارزش است ... نوری بدیع که آرام آرام جلو می آید و باز و باز جلوتر و جلوتر می آید تا کار و وظیفه خدا بخشی اش به همه آشکار شود ... خود را به مهم ترین و پرارزش ترین دستورهای الهی می رساند و چون یار و همقدمی مهربان پیشاهنگ آنان می شود

________________________________________________________________

 

 

  • این قدرتی که در دل است و خدا به بعضی ها اعطا می کند چه مهم و پر ارزش است ... نوری بدیع که آرام آرام جلو می آید و باز و باز جلوتر و جلوتر می آید تا کار و وظیفه خدا بخشی اش به همه آشکار شود ... خود را به مهم ترین و پرارزش ترین دستورهای الهی می رساند و چون یار و همقدمی مهربان پیشاهنگ آنان می شود

________________________________________________________________

 

 
1 2 3 4 5