Top

سازمان و مدیریت بیمارستان

  • تکنیک های ارائه شده ادر این مجموعه از روش های متداول در کشورهای صنعتی پیشرفته در قلمرو بهداشت و درمان که دارای یک نظام بهداشتی و درمانی قابل استناد می باشند ، اقتباس و ارائه گردیده است.
  • در کلیه زمینه ها سعی شده است تا به پیشرفت ها و پدیده ها و نظریات جدید در قلمرو مدیریت و سازمان بیمارستان اشاره شود.
  • شیوه مدیریت مورد نظر به طور کلی در بیمارستان های غیرانتفاعی می باشد.
  • نقطه ضعف های موجود در اداره امور بیمارستان ها به بحث گذاشته شده است.
  • شامل تجزیه و تحلیل مثبت از سازمان و مدیریت آن
  • روش های کار ، سازماندهی و مدیریت مناسب در قلمرو بخش های پشتیبانی و تشخیص
  • نویسنده : دکتر ابراهیم صدقیانی
  • قطع : وزیری
  • شابک دوره :
  • 978-964-6715-49-3

   

  ___________________________________________________________

  مطالعه پنج صفحه از کتاب سازمان و مدیریت بیمارستان از اینجا

  • تکنیک های ارائه شده ادر این مجموعه از روش های متداول در کشورهای صنعتی پیشرفته در قلمرو بهداشت و درمان که دارای یک نظام بهداشتی و درمانی قابل استناد می باشند ، اقتباس و ارائه گردیده است.
  • در کلیه زمینه ها سعی شده است تا به پیشرفت ها و پدیده ها و نظریات جدید در قلمرو مدیریت و سازمان بیمارستان اشاره شود.
  • شیوه مدیریت مورد نظر به طور کلی در بیمارستان های غیرانتفاعی می باشد.
  • نقطه ضعف های موجود در اداره امور بیمارستان ها به بحث گذاشته شده است.
  • شامل تجزیه و تحلیل مثبت از سازمان و مدیریت آن
  • روش های کار ، سازماندهی و مدیریت مناسب در قلمرو بخش های پشتیبانی و تشخیص
  • نویسنده : دکتر ابراهیم صدقیانی
  • قطع : وزیری
  • شابک دوره :
  • 978-964-6715-49-3

   

  ___________________________________________________________

  مطالعه پنج صفحه از کتاب سازمان و مدیریت بیمارستان از اینجا
1 2 3 4 5