Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

آمد و رفت

  در شهر کربلا حوزه داشت و حدود پانصد طلبه را اداره می کرد و به آنها ماهیانه می پرداخت .... دیگران چه می دانستند ... تصور چنین حوزه بلند پایه ای برایشان مشکل بود ... خودش در یک خانه بسیار کوچک و محقر مجاور صحن می زیست ....

______________________________________________________________

 

  در شهر کربلا حوزه داشت و حدود پانصد طلبه را اداره می کرد و به آنها ماهیانه می پرداخت .... دیگران چه می دانستند ... تصور چنین حوزه بلند پایه ای برایشان مشکل بود ... خودش در یک خانه بسیار کوچک و محقر مجاور صحن می زیست ....

______________________________________________________________

 
1 2 3 4 5