Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

ره آورد

 • در جهان یکتای بی همتا بود ........................... بر همه دنیائیان آقا بود
 • با چه کسی دانی در این سودا بود.............................آنکه در هر صبح و شب باشد چنین
 • شیعه مولا امیر المومنین
 • دوست داند آن صفا و حال دوست................................با خبر باشد ز فکر و بال دوست
 • هر کجا با او رود دنبال دوست....................................نور حق دائم بود اندر جبین
 • شیعه مولا امیرالمومنین

_________________________________________________________________

 

 • در جهان یکتای بی همتا بود ........................... بر همه دنیائیان آقا بود
 • با چه کسی دانی در این سودا بود.............................آنکه در هر صبح و شب باشد چنین
 • شیعه مولا امیر المومنین
 • دوست داند آن صفا و حال دوست................................با خبر باشد ز فکر و بال دوست
 • هر کجا با او رود دنبال دوست....................................نور حق دائم بود اندر جبین
 • شیعه مولا امیرالمومنین

_________________________________________________________________

 
1 2 3 4 5