Top

کتاب ره آورد اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب ره آورد کتابی با موضوع شعر و یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

 • در جهان یکتای بی همتا بود ........................... بر همه دنیائیان آقا بود
 • با چه کسی دانی در این سودا بود.............................آنکه در هر صبح و شب باشد چنین
 • شیعه مولا امیر المومنین
 • دوست داند آن صفا و حال دوست................................با خبر باشد ز فکر و بال دوست
 • هر کجا با او رود دنبال دوست....................................نور حق دائم بود اندر جبین
 • شیعه مولا امیرالمومنین

_________________________________________________________________

کتاب ره آورد کتابی با موضوع شعر و یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

 • در جهان یکتای بی همتا بود ........................... بر همه دنیائیان آقا بود
 • با چه کسی دانی در این سودا بود.............................آنکه در هر صبح و شب باشد چنین
 • شیعه مولا امیر المومنین
 • دوست داند آن صفا و حال دوست................................با خبر باشد ز فکر و بال دوست
 • هر کجا با او رود دنبال دوست....................................نور حق دائم بود اندر جبین
 • شیعه مولا امیرالمومنین

_________________________________________________________________
1 2 3 4 5