Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

ستوه جهنم

  • فشار سیاسی روز به روز قوی تر می شد ... هر روز قانونی تازه درست می شد و هرچه می خواستند می کردند ... همه در خفقان فرو رفته بودند ، هیچ کس مالک جان و مال خود نبود ... در این اوقات زندگی خانواده میرزا می گذشت ... خانواده کوچکی که در گوشه ای از  این دنیای بزرگ زندگی می کردند ...

________________________________________________________________

 

 

 

  • فشار سیاسی روز به روز قوی تر می شد ... هر روز قانونی تازه درست می شد و هرچه می خواستند می کردند ... همه در خفقان فرو رفته بودند ، هیچ کس مالک جان و مال خود نبود ... در این اوقات زندگی خانواده میرزا می گذشت ... خانواده کوچکی که در گوشه ای از  این دنیای بزرگ زندگی می کردند ...

________________________________________________________________

 

 

 
1 2 3 4 5