Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

پایان

  • اینها وقایع زندگی است... وقایع زندگی یک آدم که به روزهای پایانی عمر نزدیک شده است ... و چنین روزگار تلخ و بد فرجام پیش رو دارد ... می دانست که اگر در آن خانه تنها بمیرد وارثان فورا می آیند و صاحب خانه می شوند ...

_________________________________________________________________

 

 

  • اینها وقایع زندگی است... وقایع زندگی یک آدم که به روزهای پایانی عمر نزدیک شده است ... و چنین روزگار تلخ و بد فرجام پیش رو دارد ... می دانست که اگر در آن خانه تنها بمیرد وارثان فورا می آیند و صاحب خانه می شوند ...

_________________________________________________________________

 

 
1 2 3 4 5