Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کم روئی چه خطرها دارد؟

  • من آهسته دستی به جیب کشیدم و با هزار افسوس جای پول ها خالی بود....  بی اختیار فریاد زدم زدند ، زدند ، پول هایم را سرقت کردند ...راننده با چشمانی متحیر به من گفت: چه کار کنم؟ بایستم؟ بروم؟  ... یکی از مسافران غرغر کنان گفت : فایده ندارد، الان بین خودشان تقسیم کرده اند و ....

______________________________________________________________

 

  • من آهسته دستی به جیب کشیدم و با هزار افسوس جای پول ها خالی بود....  بی اختیار فریاد زدم زدند ، زدند ، پول هایم را سرقت کردند ...راننده با چشمانی متحیر به من گفت: چه کار کنم؟ بایستم؟ بروم؟  ... یکی از مسافران غرغر کنان گفت : فایده ندارد، الان بین خودشان تقسیم کرده اند و ....

______________________________________________________________

 
1 2 3 4 5