Top

معرفی کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت

کتاب بیشعوری ، کتابی با موضوع روانشناسی و با زبان طنز است که توسط خاویر کرمنت نوشته شده است. او در این کتاب بیان کرده است که بیشعوری یک بیماری روانشناسی است و بداخلاقی نیست. این کتاب در پنج فصل نوشته شده است:

  • فصل اول : چه کسی بی شعور است؟
  • فصل دوم : انواع بی شعورها
  • فصل سوم : وقتی جامعه بی شعور می شود
  • فصل چهارم : زندگی با بی شعورها
  • فصل پنجم : راه نجات

نویسنده این کتاب تا چهل سالگی از بیماری بیشعوری رنج می برد ، اما آن را درمان کرد. وی معتقد است پس از مراحل اولیه درمان ، همه چیز در اطرافش تغییر می کند.

کتاب بیشعوری ، کتابی با موضوع روانشناسی و با زبان طنز است که توسط خاویر کرمنت نوشته شده است. او در این کتاب بیان کرده است که بیشعوری یک بیماری روانشناسی است و بداخلاقی نیست. این کتاب در پنج فصل نوشته شده است:

  • فصل اول : چه کسی بی شعور است؟
  • فصل دوم : انواع بی شعورها
  • فصل سوم : وقتی جامعه بی شعور می شود
  • فصل چهارم : زندگی با بی شعورها
  • فصل پنجم : راه نجات

نویسنده این کتاب تا چهل سالگی از بیماری بیشعوری رنج می برد ، اما آن را درمان کرد. وی معتقد است پس از مراحل اولیه درمان ، همه چیز در اطرافش تغییر می کند.

این کالا در آینده موجود می شود1 2 3 4 5