Top

آموزش مهارت های هفت گانه فن آوری اطلاعات

مجموعه کتاب های آموزش مهارت های هفت گانه فن آوری اطلاعات ( ICDL ) تلاش به طراحی نوعی خود آموز الکترونیکی (e-book-CDmultimedia) به صورت شیوه آموزش تعاملی می باشد.

مجموعه کتاب های ICDL شامل هفت مهارت می باشد که هر مهارت در یک جلد طراحی شده است و هر مهارت بر اساس سیلابس های بین المللی طراحی شده است. این هفت مهارت عبارتند از :

مهارت اول : مفاهیم پایه و فناوری اطلاعات ( در این کتاب ، مفاهیم اولیه در رابطه با کامپیوتر بیان شده است که دانستن آن برای هر فردی که شروع به یادگیری کامپیوتر می نماید ضروری می باشد.)

مهارت دوم : استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل : در این کتاب جهت استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ، چگونگی کار با سیستم عامل Windows 2000 بیان شده است.

مهارت سوم : واژه پردازی : در این کتاب چگونگی کار با برنامه کاربردی Microsoft Word 2000 بیان شده است.

مهارت چهارم : صفحات گسترده : در این کتاب چگونگی کار با برنامه Microsoft Excel 2000 بیان شده است.

مهارت پنجم : پایگاه داده : در این کتاب چگونگی کار با برنامه کاربردی Microsoft Access 2000  بیان شده است.

مهارت ششم : ارائه مطالب : در این کتاب چگونگی کار با برنامه کاربردی Microsoft Power Point 2000 بیان شده است.

مهارت هفتم : ارتباطات و اطلاعات : در این کتاب چگونگی کار با اینترنت با استفاده از دو برنامه Microsoft Internet Explorer  و Microsoft Outlook 2000  بیان شده است.

نویسنده : مهندس بیتا خاک نگار مقدم

قطع : رقعی

______________________________________________________________

مظالعه پنج صفحه از کتاب آموزش مهارت های هفت گانه فناوری اطلاعات از اینجا

 

ناموجود
مجموعه کتاب های آموزش مهارت های هفت گانه فن آوری اطلاعات ( ICDL ) تلاش به طراحی نوعی خود آموز الکترونیکی (e-book-CDmultimedia) به صورت شیوه آموزش تعاملی می باشد.

مجموعه کتاب های ICDL شامل هفت مهارت می باشد که هر مهارت در یک جلد طراحی شده است و هر مهارت بر اساس سیلابس های بین المللی طراحی شده است. این هفت مهارت عبارتند از :

مهارت اول : مفاهیم پایه و فناوری اطلاعات ( در این کتاب ، مفاهیم اولیه در رابطه با کامپیوتر بیان شده است که دانستن آن برای هر فردی که شروع به یادگیری کامپیوتر می نماید ضروری می باشد.)

مهارت دوم : استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل : در این کتاب جهت استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ، چگونگی کار با سیستم عامل Windows 2000 بیان شده است.

مهارت سوم : واژه پردازی : در این کتاب چگونگی کار با برنامه کاربردی Microsoft Word 2000 بیان شده است.

مهارت چهارم : صفحات گسترده : در این کتاب چگونگی کار با برنامه Microsoft Excel 2000 بیان شده است.

مهارت پنجم : پایگاه داده : در این کتاب چگونگی کار با برنامه کاربردی Microsoft Access 2000  بیان شده است.

مهارت ششم : ارائه مطالب : در این کتاب چگونگی کار با برنامه کاربردی Microsoft Power Point 2000 بیان شده است.

مهارت هفتم : ارتباطات و اطلاعات : در این کتاب چگونگی کار با اینترنت با استفاده از دو برنامه Microsoft Internet Explorer  و Microsoft Outlook 2000  بیان شده است.

نویسنده : مهندس بیتا خاک نگار مقدم

قطع : رقعی

______________________________________________________________

مظالعه پنج صفحه از کتاب آموزش مهارت های هفت گانه فناوری اطلاعات از اینجا

 

ناموجود1 2 3 4 5