Top


همراه با برگزیدگان

  • مجموعه کتاب های سیزده جلدی  برنامه ریزی درسی و هدایت تحصیلی همراه با برگزیدگان ، شامل سازمان جامعی برای آموزش و ایجاد زمینه های کسب مهارت برنامه ریزی برای دانش آموزان دبیرستانی می باشد.
  • این کتاب بخشی از سیستم جامع برنامه ریزی و هدایت تحصیلی برگزیدگان بوده و حاصل تجارب چندین ساله بکارگیری این روش ها در میان گروه کثیری از دانش آموزان می باشد.
  • هر یک از عناوین این مجموعه،  مربوط به هر یک از پایه های دبیرستان در رشته تحصیلی مشخص می باشد.
  • قطع : رحلی

 

ناموجود
  • مجموعه کتاب های سیزده جلدی  برنامه ریزی درسی و هدایت تحصیلی همراه با برگزیدگان ، شامل سازمان جامعی برای آموزش و ایجاد زمینه های کسب مهارت برنامه ریزی برای دانش آموزان دبیرستانی می باشد.
  • این کتاب بخشی از سیستم جامع برنامه ریزی و هدایت تحصیلی برگزیدگان بوده و حاصل تجارب چندین ساله بکارگیری این روش ها در میان گروه کثیری از دانش آموزان می باشد.
  • هر یک از عناوین این مجموعه،  مربوط به هر یک از پایه های دبیرستان در رشته تحصیلی مشخص می باشد.
  • قطع : رحلی

 

ناموجود1 2 3 4 5