16512

قلم هوشمند امین

قلم هوشمند امین، دستگاه کوچکی است که کتاب چاپی را تبدیل به کتاب هوشمند صوتی می کند.

یعنی با لمس نوک قلم روی متن کتاب چاپی میتوانید به صدای کتاب گوش کنید.

قلم هوشمند امین یک دستگاه چندمنظوره است. یعنی با سفارش یکی از بسته های همراه با قلم هوشمند امین، میتوانید از کتابهای هوشمند بسته های دیگر استفاده کنید.

دستگاه قلم هوشمند امین چهار مدل دارد. عکس این مدلها و راهنمای آنها به شرح زیر است:

 

مدل P980

قلم هوشمند امین مدل p980

برای دانلود راهنمای قلم هوشمند امین مدل P980 اینجا کلیک کنید. 

 

مدل M900

قلم هوشمند امین مدل m900

برای دانلود راهنمای قلم هوشمند امین مدل M900 اینجا کلیک کنید. 

 

مدل T400

قلم هوشمند امین مدل t400

برای دانلود راهنمای قلم هوشمند امین مدل T400 اینجا کلیک کنید. 

 

مدل D950

قلم هوشمند امین مدل d950

 

اگر قلم هوشمند امین دارید، برای سفارش کتابهای هوشمند و دانلود دیتای صوتی آنها اینجا کلیک کنید.

 

اگر قلم هوشمند امین ندارید برای سفارش بسته های همراه با قلم هوشمند امین اینجا کلیک کنید.