شرکت جهان رایانه در بخش زبان نمایشگاه کتاب هرمزگان شرکت خواهد کرد. مجموعه کتاب های فرهنگ پیشرو آریان پور و سایر کتاب های مرتبط با آموزش زبان انگلیسی برای زبان آموزان از جمله آثار ارائه شده در این نمایشگاه خواهد بود.