شرکت جهان رایانه در ادامه حضور پیاپی خود در نمایشگاه های کتاب استانی، در بخش زبان نمایشگاه کتاب استانی قزوین شرکت نموده است. مجموعه فرهنگ های پیشرو آریان پور و سایر کتب آموزش زبان از جمله آثار ارائه شده در غرفه جهان رایانه می باشد. این نمایشگاه تا چهارشنبه هفته جاری در شهر قزوین برپا خواهد بود.

نمایشگاه کتاب قزوین