Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

نرم افزار تلاوت ورش

نرم افزار تلاوت ورش 1 ، اولین نرم افزار جامع تلاوت و آموزش روایت ورش از نافع به طریق ازرق با تلاوت قاری بین المللی دکتر حسین کرمی است. این نرم افزار شامل قرائت ، آموزش همزمان و شناخت روایت ورش می باشد. در این نرم افزار 4 قرآن مختلف با اهداف آموزشی به همراه آموزش صوتی قواعد ورش ارائه شده است. این 4 مصحف عبارتست از : مصحف ورش ، مصحف حفص ، مصحف ورش مجود و مصحف حفص با ترجمه . همچنین از طریق نمای درختی می توان به تمامی موارد اختلاف قرائت ورش در قرآن کریم دسترسی پیدا نمود. برای اولین بار در یک نرم افزار ، شناخت مقامات تلاوت ترتیل ورش و حفص برای کلیه آیات در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
قیمت: 20000 تومان
قیمت برای شما: 16000 تومان
نرم افزار تلاوت ورش 1 ، اولین نرم افزار جامع تلاوت و آموزش روایت ورش از نافع به طریق ازرق با تلاوت قاری بین المللی دکتر حسین کرمی است. این نرم افزار شامل قرائت ، آموزش همزمان و شناخت روایت ورش می باشد. در این نرم افزار 4 قرآن مختلف با اهداف آموزشی به همراه آموزش صوتی قواعد ورش ارائه شده است. این 4 مصحف عبارتست از : مصحف ورش ، مصحف حفص ، مصحف ورش مجود و مصحف حفص با ترجمه . همچنین از طریق نمای درختی می توان به تمامی موارد اختلاف قرائت ورش در قرآن کریم دسترسی پیدا نمود. برای اولین بار در یک نرم افزار ، شناخت مقامات تلاوت ترتیل ورش و حفص برای کلیه آیات در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
قیمت: 20000 تومان
قیمت برای شما: 16000 تومان1 2 3 4 5