Top

فلش کارت 1000 واژه آریان پور سطح پایه

شامل 1000 واژه ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات روزمره در سطح پایه

برگرفته از فرهنگ واژگان پیشرو آریان پور

به همراه تلفظ و نقش واژگان در جمله

مثال ها شامل 1000 جمله انگلیسی

به همراه ترجمه فارسی

 

ناموجود








شامل 1000 واژه ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات روزمره در سطح پایه

برگرفته از فرهنگ واژگان پیشرو آریان پور

به همراه تلفظ و نقش واژگان در جمله

مثال ها شامل 1000 جمله انگلیسی

به همراه ترجمه فارسی

 

ناموجود



1 2 3 4 5