Top

فرهنگ دو جلدی فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

کتاب فرهنگ واژگان دو جلدی (دانشگاهی گسترده) فارسی به انگلیسی از مجموعه کتاب های فرهنگ پیشرو آریان پور تالیف دکتر منوچهر آریان پور کاشانی است.

در این کتاب بیش از 60000 واژه فارسی و معادل انگلیسی آنها به همراه فونتیک تلفظ ذکر شده است. همچنین اصطلاحات ، مشتقات و مثال های مختلفی از کلمات فارسی به همراه معادل انگلیسی آنها آورده شده تا خواننده بتواند با مفهوم انگلیسی لغات بیشتر آشنا شود. در پایان کتاب نیز شش پیوست ضمیمه شده که عبارتند از : جمع اسم در زبان فارسی ، وجه امری افعال در زبان فارسی ، وجه التزامی در زبان فارسی ، وجه شرطی در زبان فارسی ، صرف افعال در زبان فارسی و خویشی زبان فارسی با دیگر زبان های هند و اروپایی.

 

در نگارش این فرهنگ سعی شده است با شیوه ای نوین در دنیای پیشرفته در این زمینه به وجود آمده ، فرهنگی تدوین شود که کاستی ها و نقایص فرهنگ های گذشته را نداشته باشد و با تکیه بر تجربیات فرهنگ نویسان شاخص کشور با پشتوانه علمی و تجربه کافی ، همکاری گروه بزرگ فرهنگ نویسی ، کتاب مرجعی درخور زبان و ادب فارسی و قابلیت های ویژه آن در مقابل زبان انگلیسی ارائه شود.

 

 

با سفارش این کتاب ، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.

 

کتاب فرهنگ واژگان دو جلدی (دانشگاهی گسترده) فارسی به انگلیسی از مجموعه کتاب های فرهنگ پیشرو آریان پور تالیف دکتر منوچهر آریان پور کاشانی است.

در این کتاب بیش از 60000 واژه فارسی و معادل انگلیسی آنها به همراه فونتیک تلفظ ذکر شده است. همچنین اصطلاحات ، مشتقات و مثال های مختلفی از کلمات فارسی به همراه معادل انگلیسی آنها آورده شده تا خواننده بتواند با مفهوم انگلیسی لغات بیشتر آشنا شود. در پایان کتاب نیز شش پیوست ضمیمه شده که عبارتند از : جمع اسم در زبان فارسی ، وجه امری افعال در زبان فارسی ، وجه التزامی در زبان فارسی ، وجه شرطی در زبان فارسی ، صرف افعال در زبان فارسی و خویشی زبان فارسی با دیگر زبان های هند و اروپایی.

 

در نگارش این فرهنگ سعی شده است با شیوه ای نوین در دنیای پیشرفته در این زمینه به وجود آمده ، فرهنگی تدوین شود که کاستی ها و نقایص فرهنگ های گذشته را نداشته باشد و با تکیه بر تجربیات فرهنگ نویسان شاخص کشور با پشتوانه علمی و تجربه کافی ، همکاری گروه بزرگ فرهنگ نویسی ، کتاب مرجعی درخور زبان و ادب فارسی و قابلیت های ویژه آن در مقابل زبان انگلیسی ارائه شود.

 

 

با سفارش این کتاب ، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.

 
1 2 3 4 5